Thanh bo góc trong và ngoài

Thanh bo góc trong và ngoài
Thanh bo góc trong và ngoài được dùng trong lắp đặt kho lạnh

Thanh bo góc trong và ngoài được dùng trong lắp đặt kho lạnh